Upplevelse och information/Experience and information

Den upplevelse jag fått och information

som givits mig under betraktande av Christin Ohlin´s  målningar


DENNA UTSTÄLLNING ÄR UNIK I VÄRLDEN!

Aldrig tidigare har vi fått se en sådan utställning av tavlor som går igenom skapelsens olika former för liv.

Färgtonen ger återklang i människan som är mycket instängd i sig själv på grund av okunnighet om sitt jag.

Vandra i dessa tavlor, upptäck delar av DIG själv i skönheten av färgernas symfoni.

Det står en stark livgivande aurautstrålning med livets essens av kärlek, ljus och kraft ifrån dessa verk: flera återger människans livsmod, glädje och harmoni.

Det du ser här är en gåva, för att ge Dig en längtan till ditt inre själv, där hon eller han väntar på att återförenas med sin dualsjäl.

Dessa verk, skapade av Christin Ohlin Sign. ”KIN”, under många långa arbetstimmar, förmedlaren gudomlig beskrivning av människan i färg och symboler.

De mästerverk du beskådar är från högre väsen genom Christins mänskliga hand.

Allt som ses är människan, långt innan och i nuet

Ge dig tid att begrunda dessa verk. Som lär dig att se, ditt liv från en inre utgångspunkt.


Hennes tidigare tavlor är aven annan stil med mycketvackra verk, en väl grundad arbetsstil. Högre val av behov att uttrycka sig måste ses som en röd linje i de olika utvecklingsfaserna. Följ konstnärens arbete genom många år.

Jag lyckönskar de personer som får möjlighet att beskåda dessa unika målningar utförda av Christin Ohlin.

 

 

Anna- Lisa Eckernäs
Channeler for MARIO

 

 

 

The experience I received and information which was given to me during the viewing of Christin Ohlin´s paintings

 

THIS EXHIBITION IS UNIQUE IN THE WORLD!

 

Never before have we seen such an exhibition of paintings that go through the various forms of life for the creation.

The tone of color gives reverberation in human who is very trapped in the self because of ignorance of the ego.

Walk in these paintings, discover parts of YOU, yourself in the beauty of the colors symphony.

There is a strong life-giving aura radiance with the essence of life of love, light and power from these works: several depict human's life courage, joy and harmony.

What you see here is a gift, to give you a longing for your inner self, where she or he is waiting to be reunited with his dual soul.

These works, created by Christin Ohlin Sign. "KIN", during many long hours of work, the mediator divine description of man in color and symbols.

The masterpieces you view are from higher beings through Gunilla's human hand.

All that is seen is man, long before and in the present

Give yourself time to ponder these works. That teaches you to see, your life from an inner point of view.

Her previous paintings are of a different style with very beautiful works, a well-founded work style. Higher choices of need to express themselves must be seen as a red line in the different development phases. Follow the artist's work for many years.

I congratulate the people who are given the opportunity to view these unique paintings by Christin Ohlin.

 

Anna- Lisa Eckernäs

Channels for MARIO