Iakttagelser och tankar/ Observations and thoughts

Iakttagelser och tankar kring

Christin Ohlin´s Sign Kin konst


För några års edan hade jag, tillsammans med vår konstgrupp, förmånen att få komma hem till Christin Ohlin och se hennes visionära konst och för att inbjuda henne till en invigningsutställning i en av våra nya konsthallar, ”Massmanska Kvarnen” i Ronneby. Tidigare hade jag besökt Lunds Konsthall och sett Hilma af Klints utställning, så jag var mentalt förberedd.

       Christin har förmågan att måla inre landskap och visioner där ”skaparguden” tar över, och ger oss betraktare sinnliga motiv och bilder, som ligger bortom allmän existens. Hennes kunskap om sin inre värld parad med det yttre rummet ger bilder som Gunilla inte styr utan som bara kommer till henne. För oss vanliga betraktare säger det att våra livsbilder och åskådningar inte bara kan uttryckas formellt och logiskt. Som i alla konst väller det fram känslor, poesi och tankar som tangerar att bryta alla vanliga föresatser om vad konst är.

        Christin Ohlin förmedlar en korrekt sammanhållen, visionär värld där hon visarinsikter och mystik i den fantasivärld som växer fram på hennes näthinna och bildvalet kan därför vara svår defenierat. Det är med andligt sökande i ödmjukhet som bild efterbild växer fram i mjuka färger och abstrakta mönster. Vi får se en ”allkänsla” som bara finns där.

        Under 2000-talet tror jag att studier i mentala bilder kommer att bli allt vanligare och troligen kommer världsreligionerna att växa samman vilket gör det lättare för oss att förstå lika visualiseringstekniker.

        Upplev Christins ”Imaginativa Bilder” precis som Du känslomässigt tar emot dem! Förstå att allt kan inte överföras till rationella iakttagelser. Se bilderna som den världskonst de är och förstå att mystik aldrig lämnar någon oberörd!

 Ronneby den 20 oktober 1995

MOR OLIVIAGÅRDEN
KONST OCH HANTVERKSGALLERI


Carin Nilsson
ansvarig utställningschef

 

 

 

Observations and thoughts around

Sign Kin Christin Ohlin´s art

For a few years now, together with our art group, I had the privilege of coming home to Christin Ohlin and seeing her visionary art and inviting her to an opening exhibition in one of our new art galleries, "Massmanska Kvarnen" in Ronneby. Previously I had visited Lunds Arthall  and seen Hilma af Klint's exhibition, so I was mentally prepared.

       Christin has the ability to paint interior landscapes and visions where the "creator god" takes over, and gives us viewers sensual motifs and images that lie beyond general existence. Her knowledge of her inner world mated to the outer space gives pictures that Christin does not control but which only comes to her. For us ordinary viewers, it says that our images and views can not only be expressed formally and logically. As in all art, it brings out feelings, poetry and thoughts that are tantamount to breaking all the usual ideas of what art is.

        Christin Ohlin conveys a properly coherent, visionary world where she shows insights and mystery in the fantasy world that emerges on her retina and the image selection can therefore be difficult to define. It is with spiritual seeking in humility that image afterwards grows in soft colors and abstract patterns. We will see an "all-sense" that is only there.

        During the 2000s, I believe that studies in mental images will become more common and probably the world religions will grow together, which makes it easier for us to understand similar visualization techniques.

        Experience Christin's "Imaginative Images" just as you emotionally receive them! Understand that everything cannot be transferred to rational observations. See the pictures as the world art they are and understand that mystery never leaves anyone untouched!

 

 

Ronneby, October 20, 1995

MOM OLIVIA GARDEN

ART AND HANDLING GALLERY

 

Carin Nilsson

responsible exhibition manager