Min Signatur

My Signature

Det är många gånger svårt att bruka det rätta ordet eller att använda det rätt i en synpunkt, en mening eller i ett uttryck som skapande. Jag vill referera till en av mina läromästare och förebilder Kurt Källman, grundare av Vedic Art - som sa att utöva skapandet är konsten att upprätthålla livet och konsten är att göra det absoluta medvetandet konkret 

Att måla är för mig som en inre resa och en meditation. Där nyanserna av alla konstens principer är sensuella uttryck för och en del av kärleken. Upplevelsen av samtidigheten att vara både mottagande och utgivande uttrycker sig i mitt skapade och det obeskrivbara blir i någon mån synligt och kännbart.

Jag ser mig själv som en bärare av kultur mellan det ur evighets synpunkt uråldrigt kända och det i nutid fördolda eller glömda. På ytan redovisas själva skapelseprocessen. På ett djupare plan förmedlas det organiska livet och växandets dynamik. 

Hur betraktaren tolkar och upplever intryck är avhängigt medvetandet.  Ibland reagerar vi omedvetet som då budskapet når in men inte söker sig fram till medvetandets yta – förrän det är moget. I kreativitetens skattkammare är det skapandets uttryck som är av betydelse men också förmågan att kunna avsluta. Det är min innerliga önskan att frukten av mitt arbete kan vara en farkost som stimulerar betraktaren. 

Vänligen 
Christin Ohlin signaturen Kin


It is often difficult to use the right word, or to use it right in one point of view, a sentence or a term creation. I want to refer to one of my teachers and role models Kurt Källman, founder of Vedic Art - he said that exercise creation is the art of maintaining life and art is to do the absolute consciousness, concretely

Painting is like an inner journey and meditation. Where the nuances of all the principles of art is sensual expression and part of Love. The experience of the simultaneity of being both the receiver and ireleaser expresses itself in my creation and the indescribable becomes somewhat visible and noticeable.

I see myself as a carrier of culture between the eternity viewpoint ancient known and in the present day hidden or forgotten. On the surface, reported the creation process. At a deeper level mediated organic life and grow the tension of.

How viewer interpret and experience the impression depends on consciousness. Sometimes we react unconsciously as when the message gets out but finds its way to the surface of consciousness - until it is ripe. The creativity treasury is the creation expression that is of importance but also the ability to finish. It is mydevout wishes that the fruit of my work can be a vessel that stimulates the viewer.

Cordially
Christin Ohlin signature Kin

Måleri som fångar livskänslan

Måleri som fångar livskänslan i flera dimensioner 

CHRISTIN OHLINS intuitiva och kontemplativa måleri fångar livskänslan. Hon målar känslor, tankar, minnen och upplevelser och ger det form, ett symboliskt ordlöst uttryck. Det inre osynliga görs förnimbart och synligt

Hon har arbetat som förskolepedagog/handledare undervisat i barnkunskap och föräldrarutbildning,  beteendevetare , psykoterapi  specialiserad på  bildterapi

Hon vill förmedla upplevelsen av en livskänsla och stimulerar betraktarens egen fantasi att finna betydelser allt eftersom iakttagaren öppnar seendet för konsten och facetter i livet, seendet på sig själv och omvärlden med nya ögon, erfara hennes måleri inspirerande, uppleva ett välbefinnande och dess läkande kraft.


Hennes abstrakta expressionism anknyter till en stark kollektiv symbolik och hennes passion för mänskliga utvecklingsprocesser dess sårbarhet, ömhet, styrka, mystik, skönhet, värme, förändring, och inte minst hopp lever med i hennes måleri likt naturens växande och årstidernas växlingar.
Följ med  på en resa för reflektion i våra liv.


Painting that captures the feeling of life in several dimensions

CHRISTIN OHLINS intuitive and contemplative painting captures the feeling of life. She paints emotions, thoughts, memories and experiences and gives it form, a symbolic wordless expression. The inner invisible is made visible and visible

She has worked as a preschool teacher / tutor taught in children's knowledge and parenting education, behavioral sciense, psychotherapy specialized in image therapy.

She wants to convey the experience of a life-feeling and stimulates the viewer's own imagination to find meanings as the observer opens the sight of the art and facets of life, the sight of himself and the outside world with new eyes, experiences her painting inspiring, experience a well-being and its healing power.

Her abstract expressionism relates to a strong collective symbolism and her passion for human development processes its vulnerability, tenderness, strength, mystery, beauty, warmth, change, and not least hope lives in her painting like nature's growing and seasonal changes.
Join on a journey for reflection in our lives.

Biografi - Biography

Biografi

Mitt namn är Christin Ohlin, sign Kin och jag är en svensk konstnär som föddes och växte upp påföräldrargården  i Ronneby, Blekinge län. Sedan barndomen har jag varit intresserad av färger, former, symboler och kreativitet samt mänsklig utveckling och växandets processer. Mitt måleri började vid 10 års ålder, i föräldrar gårdens magasin där jag gjorde mig plats för lekfullt experiment med färg och form, i min första studio tillsammans med spindelväv, säd och möss.

Jag drömde om en framtid som konstnär, men min omtäksamma föräldrar ville inte betala för en sådan osäker framtid
Jag har en akademisk bakgrund, som förskollärare, beteendevetare och bildterapeut, parallellt med familj och 3 barns uppfostran. Jag har deltagit i en del konstutbildning och kortare kurser av olika konstnärer som förmedlat sin kunnnande och som inspirerat att fortsätta att utöva mitt konstnärliga uttryck. För min del har det under många år varit en passionerad och hemlig hobby verksamhet

1987 hade jag en extraordinär och tumultartad upplevelse när jag under en kosmisk resa besökte Arkashian. Det tog några år för mig att förankra denna erfarenhet och integrera i vem jag var. Kontakt med andra dimensioner fortsatte och undervisade mig om målning från begynnelsen, vilket succesivt förändrade min världsbild. 
Jag fick reumatism i mina händer 1990  Efter överväganden sade jag upp min tjänst och började  måla kanaliserad information på heltid.
Reumatismen försvann ...  livet själv visade vägen

Kom i kontakt med likasinnade personer och började meditera i en sluten grupp under Anna-Lisa Eckermnäs ledning. Sedan en kurs med Christa Burka om kristaller och medvetenhet. Efter den kursen beställde hon - till min stora förvåning - en personlig målning som skulle handla om hennes liv och arbete, vilken levererades 1 år senare till henne, hon uttryckte stor tillfredsställelse med resultatet.

Jag kontaktades av Carin Nilson - och på hennes initiativ invigdes Massmanska Kvarnen med dessa olje målningar - en underbar utställning i en fantastisk konsthall i två plan - finansierad med kultur bidrag, eftersom inget var till salu.

Min passion inför att måla upphörde under en tid när jag lovade att spendera några år av min tid i familjeföretaget. Sedan jobbig skilsmässa efter ett 25-årigt äktenskap.

 Under 2004 fick jag en kontakt med Vedic Art och började måla med den här metoden. Jag målade i Skåne, på Öland,  på Mallorca,  men mestadels i min kammare hemma i Ronneby. Hela tiden fick jag undervisning, stöd och uppmuntran av Curt Källman, en släkting och grundare av Vedic Art skolan. Sedan 2005 är jag lärare i Vedic Art

Att måla är för mig som en inre resa och meditation. där nyanser av konstens principer är sensuella uttryck och en del av kärleken. Erfarenheten av att både ta emot och ge uttryck i mina skapelser och det ibland obeskrivliga blir till viss del synlig och fält.

Att leva på min konst har länge varit en hemlig dröm för mig. Så hemligt att jag inte vågade erkänna det för mig själv, så under många år målade jag mest för egen skull, hemma i min kammare.
Jag trodde att jag skulle vänta på någon som skulle upptäcka mig, eller att en konsthandlare eller en gallerist som ville investera i mig, skulle dyka upp . Men det hände inte

Några av mina största insikter är att, allt börjar med mig, min inställning och hur jag relaterar till mina tankar och känslor och allt som händer i mitt liv. Jag är mitt största hinder och min mest lysande tillgång! Det är där jag måste börja

Jag arbetar gärna med med en mix  verktyg och tekniker, och med mina händer direkt på duken. Numera använder jag vanligen akrylfärg.

Min konst är abstrakt, expressiv ofta med figurativa och symboliska inslag
Jag ser mig själv som en bärare av kultur mellan det evigt kända och gömda eller glömda. Skapande processen presenteras på ytan. På djupare nivå förmedlas varat, det organiska livet i naturen, människans liv, relationer och tillväxtens dynamik.

Jag ser också mig själv som ett verktyg, ett verktyg som är villigt tillgänglig när konstens gudinna kommer in och inspirerar från drömmar, det lilla och det stora, i människor och i naturen. Man kan också säga att jag målar verkligheten som jag upplever den
Allt hänger sammam och där är jag

Hur betraktaren tolkar och upplever beror på känslor och medvetenhet. Ibland reagerar vi omedvetet som när meddelandet når in, men det letar sig inte fram till medvetandets ytan - förrän tiden är mogen.
I kreativitetens skattkammare är det skapandets uttryck som är av betydelse men också förmågan att kunna avsluta.

Det har varit en fantastisk resa, och det är fortfarande. Jag har lärt mig så mycket och förundras varje dag inför hur konsten kan vara så inspirerande

Det är min innerliga önskan att i mina målningar inspirerar betraktaren och utvecklar dialog, samspel och reflektion inom betraktaren.

Hoppas du vill följa med mig och min konst, under den fortsatta resan!
Biography

My name is Christin Ohlin, sign Kin, and Im an Swedish artist who was born and raised in Ronneby in Blekinge County. Since childhood, I have been interested in colors, forms, symbols and creativity as well as human development and human processes. My Painting started at the age of 10, at the parental agriculture magazine there I got room for playful experimentation with color and shape, in my first studio, with cobwebs, grains and mice. I dreamed of a future as an artist, but my caring parents did not want to pay for such an uncertain future

I have an academic background, as fördskollärare, beteendevetare och bild terapeut, parallelt med family and 3 children's upbringing. I have participated in some art education and shorter courses for various artists who conveyed their knowledge and who all inspired to continue practicing my artistic creation, for me as a passionate secret hobby efficacy

In 1987, I had an extraordinary and tumultuous experience when I was visiting in the Arkashian It took some years for me to anchor and land in myself Contact with other dimensions continued, and teaching about painting since the beginning, which changed my world view. I got rheumatoid arthritis in 1990, and started painting full-time channeled information, rheumatoid arthritis disappeared... as if life itself showed the way

Get in touch with like-minded people and started meditating in a closed group under Anna-Lisa Eckermnäs management Then a course with Christa Burka about Crystals and Consciousness. After the course, she ordered a personal painting that would be about her life and work, which was delivered 1 year later to her expressed great satisfaction.

I was contacted by Carin Nilson - and on her initiative l was inaugurated with these paintings Massmanska Kvarnen l was inaugurated with these paintings - a wonderful exhibition in fantastic art hall in two planes - financed with cultural grants, since nothing was for sale.

This passionate painting ended up for a while when I promised to spend a few years of my time in the family company. And than a divorce after a 25-year marriage.

 In 2004s I got a touch with Vedic Art and started painting with this method. I painted in Skåne, on Öland, shorter courses in Mallorca, in Spain, but mostly in my studio at home in Ronneby. All the time I received teaching, support and encouragement from Curt Källman, founder of the Vedic Art School. Since 2005 I am a Vedic Art teacher and started to hold courses

Painting is for me as an inner journey and a meditation. Where the nuances of all the principles of art are sensual expressions of and a part of love. The experience of being both receiving and giving expresses itself in my creations and the indescribable becomes to some extent visible and field.

Living on my art has long been a secret dream for me. So secret that I did not dare to admit it, even to myself, so for many years I painted mostly for my own sake, at home in my chamber.
I thought I'd wait for someone who could discover me, or that I ran into an art dealer or a gallerist who wanted to invest in me. But that didn't happen
Some of my greatest insights are that everything starts with me, my attitude and how I relate to my thoughts and feelings and everything that happens in my life. I am my biggest obstacle and my most brilliant asset! That's where I have to start

I see myself as a carrier of culture between the eternally known and eternally hidden or forgotten point of view. The creation process is presented on the surface. On a deeper level, the organic life is conveyed in nature, human life, relations and the dynamics of growth.
How the viewer interprets and experiences impressions depends on feelings and consciousness. Sometimes we react unconsciously as when the message reaches but does not look for the surface of consciousness - until it is matured.

I like to work with different and even mixed tools and techniques, and mostly nowadays often with my hands and acrylic on canvas.

My art is abstract, often with figurative and symbolic elements

I also see myself as a tool, a tool that is voluntarily available when the goddess of art comes in and inspires from dreams, the small and the great, in people and in nature. Everything is connected and there I am

It is my heartfelt desire that the fruit of my paintings inspires the viewer and that my art develop in dialog, interplay and reflection within the viewer.

It has been a fantastic trip, and it is still. I have learned SO much and marvels daily about how art can be so inspiring

Hope you want to join with me my art and the continued journey!

 

 

 

Konstnärliga Utbildningar- Artistic Education


Konstnärliga Utbildningar

 • Olje Målning 1970 -1975 under Zage Johanssons ledning, Jönköping, 
 • Vedic Art 1991- 2008 under Curt Källmans ledning, Bosjökloster, Oland, and Mallorca
 • Etsning Kulturcentrum 2005 Ronneby under Ernie Lindgrens ledning
 • Skulptering med papper 2005-  2007 under Ernie Lindgrens ledning
 • Skulptering under Anita Brusewitz ledning Österlen 1996
 • Inspirerande online kurser under Ania Witwitzkas ledning 2017-201
 • Samt diverse kortkurser i Akvarell, Kroki, Pastellkritor och tillverkning av och teknik med Vaxkritor. 

Konststipendier av Kulturförvaltningen i Ronneby 1995 och 1996

 

Artistic Education

 • Oil painting 1970 -1975 durinG Zage Johansson's management, Jönköping.
 •  Vedic Art 2003- 2008 during Curt Källman's management, Bosjökloster, Oland, and Mallorca och utbildning som Vedic Art lärare
 • Etching Kulture Center Ronneby 2005 during Ernie Lindgren's management,Ronneby
 • Sculpture with paper 2005-2007 during Ernie Lindgren's management, Ronneby
 • Sculpture 2005- 2007 during Anita Brusewitz management, Österlen
 • Inspirational online courses  during Ania Witwitzkas management 2017-2018management 2017-2018
 • As well as various courses during the years in Watercolor, Kroki, Pastel crayons and manufacturing of and technology with wax crayons.

 

Art stipendium by Culture administration in Ronneby 1995 and 1996

 

 

Utstållningar - Exhibitions

Utställningar

 • Invigning & Separat Utställning Massmanska Kvarnen i Ronneby 1995
 • ARK Ronneby Samlingsutställning 1995, 1996, 1997
 • Blekingar jurybedömd Olofströms konsthall 1996, 2006
 • Samlingsutställning jurybedömd "Ljuset från Norden" Edsviks konsthall 2017 
 • Vårsalong – Samlingsutställning (SK), Karlshamns Konsthall 2018, 2019 
 • Ronneby Stadshus Foaje Samlingsutställning (SK)  2018
 • Ronneby Bibliotek Samlingsutställning Vedic Art 2018


Representerad
Swedbank Ronneby
Crystal Art Christa Burka Vancover


Exhibitions

 • Igning Inauguration & Separate Exhibition Massmanska Kvarnen in Ronneby 1995
 • ARK Ronneby Collection exhibition 1995, 1996, 1997
 • Blekingar jury judged Olofströms Konsthall 1996, 2006
 • Collection exhibition jury rated "The light from the Nordic countries" Edsviks Konsthall 2017
 • Vårsalong /Spring Lounge - Collection Exhibition (SK), Karlshamns Konsthall 2018, 2019
 • Ronneby City's House Lobby Collection Exhibition (SK) 2018
 • Ronneby Library Collection exhibition 2018

 

Represented
Swedbank Ronneby
Crystal Art Christa Burka Vancover

 

 

Lite mer

Under min resa med Vedic Art metoden upptäckte jag dels akryl färgen och dels att ombord på denna väg handlar det om att uppleva det bortom intellektet utan vetskap kan förstå. 

Att finnas i ett universum och ha en planet som också utgörs av ett hem för min erfarenhet och där i detta inre rum har ingen grupp eller individ något att säga, i vare sig i mitt eller någon annans liv. Där ges inga konkreta svar, parallellt råder emellertid både distans och perspektiv.  Det är förvandlingens fält, det tredje rummet mellan den faktiska yttre världen och den rent subjektiva, privata fantasivärlden.

Det är inte som när jag tecknar (avbildar – det gör kameran så bra) och det är inte sedan när jag kan den eller den tekniken utan när jag öppnar upp för att närvara i nuet, att vara i det skapande inre rummet, just där jag är just nu

 

På ändlösa världars havsstränder leker barnen
(Tagore 1861-1941)

 

När jag studerade psykoterapi och lärde mig om dess olika aspekter och i försök att uttrycka vad som sker drog jag mig till minnes en av de psykoanalytiska klassikerna, DW Winnicott (1981) där han talar om ”det potentiella rummet” eller ”det mellanliggande lekområdet”. Här sker människoblivandet när den tillräckligt goda modern och barnet möts i ett område som mer är förlagt till sinnevärlden än till en direkt fysisk plats. 

Det är ett slags ingemansland, ett personlighetsdanande fält, som inte är den objektiva yttervärlden och inte heller den subjektiva inre världen. Den utgör helt enkelt ett tredje område.

Winnicott berättar vidare i den boken om sina erfarenheter och jämför barnets lek med den vuxnes kreativitet. Han liknar även det rum som uppstår i leken med den psykoterapeutiska processen.  Winnicott menade att en terapeutisk process liksom vårt kreativa skapande arbete bär spår av det lilla barnets lek. Leken är förutsättningen för vår mer sofistikerade utveckling och inte något som växer bort.

 Förmågan att bli en kulturvarelse lever i detta tredje fält. Det är här som människan skapar kultur. Winnicott uttrycker det så här

”Leken leder på ett naturligt sätt till den kulturella upplevelsen och är i själva verket grunden till denna … 
Den speciella karaktären hos denna plats, där lek och kulturell upplevelse befinner sig, är att dess existens beror på levande upplevelser och inte på nedärvda tendenser.” 

En vetskap som också varit ovärderlig för mig i arbetet med i bildterapi

Den holländske kulturanalytikern Huizinga (vars bok ”Homo Ludens” kom i nyöversättning 2004) menar, helt i linje med Winnicott, att kulturen föds ur leken. Leken är alltså den första kulturyttringen.

Upptäckten av Vedic Art innefattar kännedom om och tillämpning av de 17 Principerna för konsten och för livet och hur flexibilitet och friktion påverkar min egen världsbild vilket i sin tur påverkar mig och mitt eget liv.

Att skapa och måla är en för mig magisk resa där det blivit allt viktigare att sträva efter kontakten med det inre gudomliga barnet som redan finns på insidan och tyst väntar på att få komma fram bakom min egen andedräkt ...

Varje skapelse liknar i mångt och mycket ett tillstånd av och processen i att vara gravid för att när tiden är mogen och klar som att vara mor till ett barn.

Här vill jag citera Khalil Gibran ur Profeten

En kvinna som bar ett barn vid sitt bröst sade:
"Tala till oss om barnen."

Och han sade:
Ert barn är inte era barn.
De är söner och döttrar av Livets längtan efter sig själv.
De kommer genom er men är inte från er.
Och fastän de lever hos er, tillhör de er ändå inte.

Ni kan giva dem er kärlek, men inte era tankar, ty de har sina egna tankar.

Ni kan hysa deras kroppar men inte deras själar.

Ty deras själar dväljs i morgondagens hus, som ni inte kan besöka, ens i era drömmar.

Ni må sträva att efterlikna dem, men sök inte att göra dem lika er.

Ty livet vänder inte tillbaka och dröjer inte hos den dag som har flytt.

 

Ni är de bågar, från vilka era barn skickas ut som levande pilar.

Bågskytten ser målet på det oändligas stig och Han böjer dig med sin makt för att Hans pilar skall gå snabbt och långt.

Låt dig i glädje böjas i Bågskyttens hand.
Ty liksom Han älskar pilen, som flyger, älskar Han också bågen, som är stadig

 

Mitt Varma och Innerliga Tack:  

Till mina föräldrar som i sitt varande lät mig få tillgång till denna skapande rymd.

Till mina lärare, handledare och kurskamrater under psykoterapi utbildningen.

Till Vedic Art, grundaren Curt Källman och hans år av mästarundervisning och inte minst samtliga av mina andra kunniga läromästare, utan er hade jag inte varit där jag är nu.

Till Anna-Lisa Eckernäs,  Inga och Carl Gustav Levander,  Christa Burka och Carin Nilsson 

Samt önskar jag här även med det varmaste tacka alla andra personer- här inga nämnda och inga glömda - som på olika sätt haft betydelsefullt inflytande i mitt liv   

Som avslutning mitt Innerliga Tack till Dig som genom åren uppskattat det jag har skapat och som visar intresse för det jag gör nu och i framtiden kommer att skapa, du gör det också genom att besöka min sida

 
Du är välkommen att kommentera  och önskar du kontakta mig kan du göra det genom att klicka contact på menyn 🙂


During my journey with the Vedic Art method, I discovered the acrylic color and partly to aboard this road it is about experiencing it beyond the intellect without knowing understanding.

Being in a universe and having a planet that is also a home for my experience and there in this inner space, no group or individual has anything to say, either in my life or in someone else's life. There are no concrete answers, but in parallel there is both distance and perspective. It is the field of transformation, the third space between the actual outer world and the purely subjective, private fantasy world.

It's not like when I draw (depicting - it's doing the camera so well) and it's not then when I can that or the technology but when I open up to attend the present, being in the creative inner space, just where I Is right now

 

"On the endless seas of the world, children play"
(Tagore 1861-1941)

 

When I studied psychotherapy, learning about its different aspects and trying to express what happens, I recalled one of the psychoanalytic classics, DW Winnicott (1981), where he talks about "the potential space" or "the intermediate playground" . Here, human life occurs when the good enough mother and child meet in an area more placed to the world of mind than to a direct physical location.

It is a kind of indemans country, a personality-creating field, which is not the objective outside world, nor the subjective inner world. It simply constitutes a third area.

Winnicott tells in that book about his experiences and compares the child's play with the adult's creativity. He also resembles the space that occurs in the play with the psychotherapeutic process. Winnicott said that a therapeutic process like our creative creative work carries the traces of the little child's play. The play is the prerequisite for our more sophisticated development and not something that grows away.

 The ability to become a cultural heritage lives in this third field. It is here that man creates culture. Winnicott expresses this as follows

"The play naturally leads to the cultural experience and is in fact the reason for this ...
The special character of this place, where play and cultural experience is, is that its existence depends on living experiences and not on inherited trends. "

A knowledge that has also been invaluable to me in the work of imaging therapy

The Dutch culture analyst Huizinga (whose book "Homo Ludens" came in a new translation 2004), in line with Winnicott, believes that the culture is born out of play. The game is therefore the first cultural expression.

The discovery of Vedic Art includes the knowledge and application of the 17 Principles of Art and Life, and how flexibility and friction affect my own worldview, which in turn affects me and my own life.

Creating and painting is a magical journey for me where it has become increasingly important to strive for the contact with the inner divine child already on the inside and quietly waiting to get behind my own breath ...

Each creation resembles in many ways a state of and the process of being pregnant because when the time is mature and ready to be the mother of a child.

Here I want to quote Khalil Gibran from the Prophet On Children

A woman who carried a child at her breast said:
"Talk to us about the children."

Your children are not your children. 
They are the sons and daughters of Life's longing for itself. 
They come through you but not from you, 
And though they are with you, yet they belong not to you. 


You may give them your love but not your thoughts. 
For they have their own thoughts. 
You may house their bodies but not their souls, 
For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. 


You may strive to be like them, but seek not to make them like you. 
For life goes not backward nor tarries with yesterday. 
You are the bows from which your children as living arrows are sent forth. 
The archer sees the mark upon the path of the infinite, and He bends you with His might that His arrows may go swift and far. 
Let your bending in the archer's hand be for gladness; 
For even as he loves the arrow that flies, so He loves also the bow that is stable.

My warm and heartfelt thanks:

To my parents who in their being allowed me access to this creative space.

To my teachers, supervisors and co-workers during the psychotherapy education.

Till Vedic Art, founder Curt Källman and his years of master's education and not least all of my other knowledgeable teachers, but I have not been there where I am now.

To Anna-Lisa Eckernäs,  Inga and Carl Gustav Levander,  Christa Burka and Carin Nilsson 


And I would also like to say thank you to all the  people here-no-one named and non - forgotten-which in many ways had a significant influence in my life

In conclusion, my sincere thanks to you  who over the years appreciated what I have created and shows interest in what I do now and in the future will create, you also do that by visiting my page

You are welcome to comment and wish you can contact me by clicking on the contact menu 🙂

Från det Konkreta till det Abstrakta

Abstrakt konst skapar områden där man kan känna sig -  om saker som vi inte kan  formulera. Jag blandar ibland abstrakt med figurativt


Tänkande är de medvetna processer som ständigt pågår i människans psyke.Främst avses processer relaterade till minne, föreställningar och förståelse av sinnesintryck.Tänkandet behandlar den information som människan absorberar, och löser problem samt fattar beslut.Medan perception handlar om sinnesintryck, handlar tänkandet om förståelsen och medvetandeblivandet av dessa intryck, en process som involverar de individuella erfarenheterna och kunskaperna. Till tänkandet hör också begreppsbildning, kreativitet, beslutsfattande, skönhetsupplevelser, omdöme och problemlösning.


Livet börjar i det konkreta. Varje ting i tillvaron har sin egen unika uppenbarelse. Språket inträder allteftersom i form av namngivning av diverse objekt, exempelvis mamma. Vidare kommer beskrivningar av olika konkreta fenomen i verkligheten omkring oss, exempelvis regn. Långt senare i den mentala utvecklingen växer förmågan fram att abstrahera vår omgivning, exempelvis natur som ett samlingsnamn på växter och djur.
Denna färdighet, att använda abstrakta begrepp i vårt tänkande, är resultatet av ett mänskligt tänkande som utvecklats under lång tid.

Att tänka i abstrakta ellersymboliska termer är komplicerat. Denna förmåga är långt ifrån självklar för människor i unga år. Det tar lång tid att utveckla sitt ­abstrakta tänkande.. På samma sätt är det med abstrakt konst

Abstrakt" är något som endast kan uppfattas i tanken eller fantasin.
Exempel: Man kunde inte se vad målningen föreställde.
Den var verkligen "abstrakt".Abstrakta motiv väcker olika reaktioner och föreställningar ... Beroende på hur erfaren man är att se och förstå (tolka) bilder.

Följande aspekter kan vara till hjälp inför en målning som betrakas

Din Känsla
Känner jag något inför det jag ser? Påminner verket mig om något, blir jag berörd? Om känslan är negativ eller positiv är inte det som påverkar främst, en negativ känsla behöver inte resultera i att vi tycker illa om konstverket. Det är att vi överhuvudtaget känner något och känslornas intensitet som avgör vad vi tycker om det vi ser.

Estetiken
Tycker jag att det jag ser är estetiskt tilltalande eller vackert? För en bred publik är estetisk attraktion ofta viktigt, framför allt när det handlar om vilka konstverk man väljer att ta in i sitt hem.


Intellektuell stimulans
Får verket mig att tänka till lite extra? Utmanas mitt intellekt, bryter verket mot invanda mönster eller konventioner? Utmanar det normer och får oss att reflektera över vår situation? Då stimuleras vårt intellekt och nya tankemönster väcks till liv.

Hjärnan letar ständigt efter mening, sammanhang och betydelser. Vi har alla varit med om det: en varm sommardag ligger vi på rygg och betraktar molnen på himlen. Det hinner inte gå många sekunder förrän vi tydligt upplever att ett moln ser ut som någonting annat än just ett moln, ett ansikte i profil etc När vi ser en abstrakt målning går alltså vår meningshungriga sig ut på jakt: vad föreställer nu detta, något måste det väl ändå föreställa!? Hittar vi inte meningen ganska så snart, så blir vi, förståeligt nog, åtminstone för en stund irriterade. Vi kan då göra som vi gör med molnen, hitta en mening, eller bara ge upp och uppleva den bara som färger och former. Det kan vara ganska så svårt, och ganska så skönt, att bara ge upp de ständiga tolkningsförsöken och låta målningen bara finnas, som en målning, ingenting annat!

 

Abstract art creates areas where one can feel - about things we can not formulate

From the Concrete to the Abstract

Thinking is the conscious processes that are constantly ongoing in the human psyche. Firstly, processes are related to memory, imagination and understanding of perception of mind. Thinking treats the information that man absorbs, solves problems, and makes decisions. Through perception is about perception of mind, thinking about understanding And the awareness of these impressions, a process that involves the individual experiences and knowledge. Thinking also includes conceptualization, creativity, decision making, beauty experiences, judgment and problem solving.


Life begins in the concrete. Every thing in existence has its own unique revelation. The language occurs as in the form of naming various objects, such as mom. Furthermore, descriptions of different concrete phenomena in the reality around us, such as rain. Long later in mental development, the ability grows to abstract our environment, for example, nature as a collective name on plants and animals.
This skill, using abstract concepts in our thinking, is the result of a human thinking developed over a long period of time.

Thinking in abstract otherwise symbolic terms is complicated. This ability is far from obvious to people in young years. It takes a long time to develop its abstract thinking. Similarly, it is the subject of abstract art

Abstract "is something that can only be perceived in the mind or imagination.
Example: You could not see what the painting represented.
It was truly "abstract." Extreme motives arouse different reactions and performances ... Depending on how experienced one is to see and understand (interpret) images.

The following aspects may be helpful for a painting that is considered

Your Feeling
Do I feel something in front of what I see? Does the work remind me of something, will I be affected? If the feeling is negative or positive, it's not the main thing that affects, a negative feeling does not necessarily mean that we do not like the artwork. It is that we at all know something and the intensities of emotion that determine what we like about what we see.

Aesthetics
Do I think that what I see is aesthetically appealing or beautiful? For a wide audience, aesthetic attraction is often important, especially when it comes to which artwork you choose to enter his home.


Intellectual stimulus
Does the work make me think of a little extra? Is my intellect challenged, does the work violate invasive patterns or conventions? Does it challenge standards and make us reflect on our situation? Then our intellect is stimulated and new thinking patterns are brought to life.
 

The brain constantly looks for meaning, context and meanings. We've all been to it: a hot summer day we lie on our back looking at the clouds in the sky. It can not take many seconds until we clearly see that a cloud looks like something other than just a cloud, a face in a profile, etc. When we see an abstract painting, our opinion whales are hunting out: what does this mean, something Does it still have to be imagined !? If we do not find the sentence quite soon, then we will, understandably enough, be annoyed at least for a while. We can then do as we do with the clouds, find an opinion, or just give up and experience it only as colors and shapes. It can be quite difficult, and quite so nice, just giving up the constant interpretation tests and leaving the painting just as a painting, nothing else!

 

Kommentarer

04.04.2022 14:01

Kåre Pettersen

Hei Christin. Jeg jobber for Inzpero AS (inzpero.se), og vi synes kunsten din er fantastisk og jeg lurte på om jeg i den forbindelse kunne sende deg en mail med en forespørsel om et samarbeid?

02.08.2022 17:33

Christin Ohlin

Hej Kåre

Trevligt

Ja send en email så får vi se vad det kan utmynna i